نظرات ویدئویی شرکت کنندگان قبلی

خودتان ببینید و قضاوت کنید، در فرایند دریافت نظرات از شرکت کنندگان قبلی ما به هیچ وجه سناریو یا اصراری بر گفتن حرف خاصی نداشته ایم و دوستان به صورت بداهه نظر خودشان را صادقانه بیان کرده اند.

نظر آقای جعفری در مورد دوره

نظر آقای شادپوری در مورد دوره

نظر آقای پاک نژاد در مورد دوره

نظر خانم آقازاده در مورد دوره

نظر آقای بختیاری در مورد دوره

نظر خانم خلیلی در مورد دوره

نظر آقای باباشاهی در مورد دوره

نظر آقای حسنوند در مورد دوره

نظر آقای گلشاهی در مورد دوره

نظر آقای برجی در مورد دوره